Gezondheidsverklaring

GEZONDHEIDSVERKLARING &  DEELNAME EIGEN RISICO

Deelname aan (een) Activiteit(en) Workshop of training van JKBreathing kan slechts geschieden als deze verklaring door de deelnemer ondertekend is.

De Deelnemer is 18 jaar of ouder bij deelname.

De Deelnemer heeft eventuele bij hem bekende medische, conditionele en/of psychische bijzonderheden en/of belemmeringen uit zichzelf  vooraf schriftelijk aan JKBreathing gemeld.

Bij de ademhalingsoefeningen alsmede koude confrontatie stijgen en dalen de bloeddruk significant. Tevens verwijden en vernauwen de bloedvaten. Dit kan complicaties opleveren.

Het is de Deelnemer bekend hij/zij bij (één of meer van) onderstaande indicaties niet kan deelnemen aan ademhalingsoefeningen en/of koude confrontatie:

 • Aandoening van Raynaud
 • Matig tot ernstig verhoogde bloeddruk
 • Hartfalen
 • Angina pectoris
 • Beroerte of hartaanval in recent verleden
 • Epilepsie
 • Nierfalen
 • Zwangerschap
 • Recent doorgemaakte operaties
 • Ernstige astma

Het is de deelnemer bekend dat bij (één of meer van) onderstaande indicaties voorzichtigheid geboden is bij deelname aan ademhalingsoefeningen en/of koude confrontatie:

 • Slechte lichamelijke conditie
 • Kortademigheid
 • Migraine
 • Nierfunctieverlies
 • Mentale stress
 • Ernstige maag-/darmproblemen

Deelnemer realiseert zich dat deze opsommingen slechts enkele voorbeelden betreffen en dat het de verantwoordelijkheid van deelnemer zelf is om JKBreathing voor deelname aan de Activiteit(en) te informeren over andere mogelijke belemmeringen en/of beperkingen waarvan Deelnemer kennis draagt.

De Deelnemer verklaart dat hij/zij zich, voor wat betreft zijn/haar geestelijke en lichamelijke gezondheid en conditie, in staat acht om deel te nemen aan de workshop. Bij twijfel heeft deelnemer te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid om vóór aanvang van de activiteit(en) zijn/haar arts/ specialist te raadplegen.

Het is de deelnemer bekend dat de besproken ademhalingsoefeningen ALTIJD op een veilige plaats (liggend of zittend) en NOOIT in of nabij water mogen worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor uitoefening in of bij een voertuig of ander mechanisch apparaat voor of tijdens besturing of bediening. De deelnemer is ermee bekend dat na voltooiing van ademhalingsoefeningen minimaal 20 minuten hersteltijd in acht dient te worden genomen voordat één van bovenstaande activiteiten gestart/ hervat worden.

Het is de deelnemer bekend dat deelname volledig op eigen risico geschiedt en gaat hiermee akkoord.

De deelnemer verklaart volledig nuchter en niet onder invloed van drank of drugs mee te doen aan de workshop.

Het is de deelnemer bekend dat JKBreathing te allen tijde het recht heeft de deelnemer van deelname uit te sluiten of deelname te onderbreken indien JKBreathing of de betreffen de Trainer(s) of workshops van mening is/zijn dat deelname niet verantwoord is of dat deelname de deelnemer zelf of anderen in gevaar brengt of kan brengen.

De deelnemer verklaart door ondertekening van deze verklaring kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van JKBreathing en een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en te hebben doorgelezen.

Deze algemene voorwaarden bevatten uitsluitingen van mogelijke aansprakelijkheid van JKBreathing en/of door JKBreathing in te zetten Trainers of begeleiders . Deelnemer heeft deze beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid doorgelezen en gaat hiermee akkoord.

Ik verklaar hierbij deze verklaring naar waarheid te hebben ingevuld​.​

Is er nog iets anders dat de JKBreathing instructeur zou moeten weten​​?​​ Neem dan contact met u op​ JKBreathing.