NederlandsEnglishDeutsch
NederlandsEnglishDeutsch

 
Artikel 1 – Definities

1.1 Training: Training, workshop, ademsessie, les of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.
1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke-of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten.
1.3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.
1.4. Open training: Een training geïnitieerd door JKBreathing waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.
1.5. Incompany-training: Is een training die gegeven wordt door JKBreathing als gastdocent in de accommodatie van de opdrachtgever, de opdrachtgever regelt accommodatie, werving van deelnemers, betalingen van deelnemers.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen JKBreathing en opdrachtgever/deelnemer. Door deelname aan een training verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.2. JKBreathing kan deze Algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is de geldende versie en is opvraagbaar per email bij info@JKBreathing.nl

Artikel 3 – Open training: Aanmelding en betaling

3.1. Een persoon kan zich aanmelden via de website www.jkbreathing.nl  voor een open training van JKBreathing.

3.2. Indien de persoon een optie neemt op een open training dan is dit zowel voor JKBreathing als voor deze persoon een vrijblijvende reservering, Er kunnen echter geen rechten ontleend worden aan een optie op een open training.

3.3. Indien JKBreathing de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk (e-mail) bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de open training tot stand.

3.4. De deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst. 

De deelnemer geeft uiterlijk 48 uur voor aanvang van de open training per e-mail door aan JKBreathing of er sprake is van gezondheidsklachten/belemmeringen en gezondheidsrisico’s. Vrouwen die zwanger zijn, zijn uitgesloten van deelname aan het onderdeel koude training/deelname aan het ijsbad. Indien u hart en vaatziekten heeft (gehad) dient u altijd toestemming te vragen voor deelname aan uw behandelend arts. 

3.5. JKBreathing brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur via de e-mail. Opdrachtgever dient de deelnamekosten uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de open training te voldoen, door middel van een bankoverschrijving.

3.6. JKBreathing behoudt zich het recht voor prijzen van training, zowel incompany als open trainingen te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen worden vooraf aangekondigd. 

3.7. Een deelnemer kan pas deelnemen aan de training, als het volledige bedrag betaald is.

3.8. De deelnemer is bij niet tijdig betalen verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan JKBreathing.


Artikel 4 – Open training: Annulering, verhindering en wijziging

4.1. Bij annulering door de deelnemer, binnen 48 uur voor aanvang van de training krijgt de deelnemer het betaalde bedrag terug minus 15 euro administratiekosten. 

4.2. Indien de deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de open training, is er vervanging mogelijk door een andere persoon, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor de open training wordt aangemeld bij JKBreathing.

4.2. JKBreathing behoudt het recht om de open training te annuleren. JKBreathing zal dan de betaalde deelnamekosten binnen 21 dagen restitueren.

4.3. JKBreathing heeft het recht om aanvangstijd, datum, locatie van een open training te wijzigen.

Artikel 5 – Incompany-training: overeenkomst

5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een incompany training komt tot stand door ondertekening de opdrachtbevestiging van JKBreathing.

5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.

5.3. De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

5.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn bindend als ze schriftelijk (e-mail) zijn bevestigd door JKBreathing.

Artikel 6 – Incompany training: Betaling

6.1. JKBreathing stuurt een factuur voor aanbetaling aan de opdrachtgever.

6.2. Opdrachtgever dient de aanbetaling na het ontvangen van de factuur, binnen 14 dagen te voldoen. De overige kosten worden uiterlijk binnen 14 dagen voor aanvang van de incompany training voldaan door de opdrachtgever. 

6.3. Indien 14 dagen voor aanvang van de incompany training niet de volledige betaling van de trainingskosten door JKBreathing is ontvangen, kan JKBreathing de incompany training annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten.

6.4. Opdrachtgever is bij niet tijdig betalen verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan JKBreathing.

6.5. De opdrachtbevestiging door opdrachtgever per e-mail verstuurd, leidt tot de verplichting tot betaling.

Artikel 7 – incompany training: verplaatsing en annulering

7.1. Een training kan tot 21 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum in hetzelfde jaar. Bij een verplaatsing korter dan de 21 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht. 

Bij volledige annulering van de workshop tot 21 dagen voor aanvang van de workshop is er altijd een bedrag van 80 euro verschuldigd ten behoeve van de gemaakte kosten.

Bij een annulering van de workshop door opdrachtgever vanaf 21 dagen voor aanvang van de workshop, dient opdrachtgever 50% van het totaalbedrag te betalen.

7.2. JKBreathing behoudt zich het recht om de incompany training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. JKBreathing zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere data beschikbaar is, zal JKBreathing de opdrachtgever binnen 21 dagen de betaalde trainingskosten restitueren.

Artikel 8 – Vervanging trainer

8.1. JKBreathing draagt zorg voor minimaal 1 gecertificeerde instructeur bij een incompany training en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen voor een andere gecertificeerd instructeur.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid/ Klachtenprocedure

9.1.  JKBreathing spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

9.2. JKBreathing is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die direct het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als 1 feit wordt beschouwd.

9.3. JKBreathing is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. JKBreathing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en of geestelijk letsel of blessures, verband houdend met het volgen van een training. 

9.4. JKBreathing is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

9.5. Op de overeenkomst en de relatie met de opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing, De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

9.6. Aan de inhoud van een brochure, flyer, facebook, Instagram, websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

9.7. Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over JKBreathing, of over voor JKBreathing werkzame personen, dient er een schriftelijke klacht ingediend te worden; een email volstaat. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen voor beide partijen, zal er een erkende mediator gevraagd worden.

Artikel 10 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1 Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door JKBreathing, en diens werkzame personen vertrouwelijk behandeld. JKBreathing conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 11 – intellectuele eigendom

11.1 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JKBreathing is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en /of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

11.2 De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan JKBreathing.